Tài chính - Ngân hàng

Ngân hàng thương mại

► Chuyên ngành Ngân hàng thương mại đào tạo cử nhân ngân hàng có kiến thức, kỹ năng về lập kế hoạch tài chính, các nghiệp vụ huy động vốn, các nghiệp vụ trong quy trình cấp tín dụng, tư vấn chăm sóc khách hàng, kinh doanh ngoại tệ, giao dịch chứng khoán và các phần hành kế toán ngân hàng một cách hiệu quả và chính xác. Ngoài ra, sinh viên còn được rèn luyện ý chí, kỹ năng, phẩm chất và thái độ cần thiết để trở thành cử nhân ngân hàng thương mại chuyên nghiệp trong tương lai.


► Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành ngân hàng thương mại rất phong phú, với những vị trí việc làm sau:

- Giao dịch viên;

- Nhân viên kế toán;

- Nhân viên quan hệ khách hàng;

- Nhân viên tác nghiệp tín dụng;

- Nhân viên tài chính.

Tài chính doanh nghiệp

► Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp đào tạo cử nhân tài chính có kiến thức, kỹ năng về lập kế hoạch, phân tích đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp, định giá bất động sản, định giá doanh nghiệp, thực hiện các hoạt động đầu tư, nghiệp vụ huy động, quản lý và sử dụng vốn, thiết lập hồ sơ tín dụng, tư vấn chăm sóc khách hàng một cách chính xác và kịp thời. Ngoài ra, sinh viên còn được rèn luyện ý chí, kỹ năng, phẩm chất và thái độ cần thiết để trở thành cử nhân tài chính chuyên nghiệp trong tương lai.


► Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp rất phong phú, với những vị trí việc làm sau:

- Chuyên viên tư vấn tài chính;

- Chuyên viên phân tích tài chính;

- Chuyên viên định giá tài sản;

- Nhân viên kinh doanh bảo hiểm, chứng khoán;

- Giao dịch viên;

- Chuyên viên tác nghiệp tín dụng.

Thông tin tuyển sinh