Quản lý xây dựng

Quản lý dự án xây dựng

► Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng đào tạo người kỹ sư thực hành có kiến thức, kỹ năng về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý lựa chọn nhà thầu, hợp đồng xây dựng, quản lý khối lượng, chất lượng và tiến độ thi công xây dựng một cách chính xác và hiệu quả. Ngoài ra, sinh viên còn được rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng, phẩm chất và thái độ cần thiết để trở thành người cán bộ quản lý dự án xây dựng chuyên nghiệp trong tương lai.


► Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng rất phong phú, với những vị trí việc làm sau:

- Cán bộ quản lý chi phí;

- Cán bộ quản lý hợp đồng;

- Cán bộ quản lý khối lượng và thanh toán;

- Cán bộ quản lý chất lượng và tiến độ thi công.

Quản lý khu chung cư

► Chuyên ngành Quản lý khu chung cư đào tạo người kỹ sư thực hành có kiến thức, kỹ năng về quản lý, vận hành hệ thống điện, nước, khí gas, điều hòa thông gió, thông tin liên lạc trong các tòa nhà chung cư; Quản lý, khai thác, lập dự toán bảo hành, bảo trì tòa nhà chung cư một cách chính xác và hiệu quả. Ngoài ra, sinh viên còn được rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng, phẩm chất và thái độ cần thiết để trở thành người cán bộ Quản lý khu chung cư chuyên nghiệp trong tương lai.


► Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Quản lý khu chung cư rất phong phú, với những vị trí việc làm sau:

- Chuyên viên quản lý và vận hành nhà chung cư;

- Chuyên viên quản lý khu đô thị;

- Chuyên viên quản lý và vận hành các tòa nhà, trung tâm thương mại.

Quản lý xây dựng công trình nông thôn

► Chuyên ngành Quản lý xây dựng công trình nông thôn đào tạo người kỹ sư thực hành có kiến thức, kỹ năng về lập dự toán xây dựng, giám sát kỹ thuật các công trình xây dựng của địa phương, quản lý địa chính, tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hướng dẫn và quản lý về cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng tại địa phương một cách chính xác và hiệu quả. Ngoài ra, sinh viên còn được rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng, phẩm chất và thái độ cần thiết để trở thành người cán bộ Quản lý xây dựng công trình tại địa phương chuyên nghiệp trong tương lai. 


► Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Quản lý xây dựng công trình nông thôn rất phong phú, với những vị trí việc làm sau:

- Công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường;

- Cán bộ dự toán;

- Cán bộ giám sát;

- Thanh tra xây dựng.

Định giá công trình xây dựng

► Chuyên ngành Định giá công trình xây dựng đào tạo người kỹ sư thực hành có kiến thức, kỹ năng về đo bóc khối lượng xây dựng, lập chi phí đầu tư xây dựng trong các giai đoạn của dự án, đánh giá hiệu quả và lựa chọn các dự án đầu tư xây dựng, lập giá dự thầu và hồ sơ thanh toán một cách chính xác và kịp thời. Ngoài ra, sinh viên còn được rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng, phẩm chất và thái độ cần thiết để trở thành người kỹ sư định giá xây dựng chuyên nghiệp trong tương lai. 


► Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Định giá công trình xây dựng rất phong phú, với những vị trí việc làm sau:

- Cán bộ quản lý chi phí;

- Cán bộ định giá xây dựng;

- Cán bộ đấu thầu và thanh toán.

Kinh tế xây dựng

► Chuyên ngành Kinh tế Xây dựng đào tạo người kỹ sư thực hành có kiến thức, kỹ năng về lập và quản lý các dự án đầu tư xây dựng, tính toán khối lượng và lập dự toán cho công trình xây dựng, lập hồ sơ dự thầu và hồ sơ thanh toán trong hoạt động xây dựng một cách chính xác và toàn diện. Ngoài ra, sinh viên còn được rèn luyện ý chí, kỹ năng, phẩm chất và thái độ cần thiết để trở thành người cán bộ kinh tế và quản lý xây dựng chuyên nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.


► Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế Xây dựng rất phong phú, với những vị trí việc làm sau:

- Cán bộ dự án;

- Cán bộ dự toán;

- Cán bộ đấu thầu;

- Cán bộ thanh quyết toán.

Thông tin tuyển sinh