Kế toán xây dựng

Kế toán xây dựng

 

Chương trình đào tạo trung cấp kế toán xây dựng, đào tạo kỹ năng thực hành nghề kế toán xây dựng cho người học.

► Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng trung cấp kế toán và có khả năng đảm nhiệm các công việc kế toán và dự toán:


- Đối với vị trí kế toán viên: 

+ Kế toán vốn bằng tiền (thu - chi), Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, Kế toán bán hàng; 

+ Kế toán công nợ; 

+ Kế toán tài sản cố định; 

+ Kế toán kho; 

+ Kế toán tổng hợp tại các doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ, ban quản lý dự án.

- Đối với vị trí cán bộ dự toán: 

+ Lập dự toán công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp cấp IV tại các phòng chuyên môn và các tổ đội thi công của các doanh nghiệp xây lắp và ban quản lý dự án.

Thông tin tuyển sinh