Kế toán doanh nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Chương trình đào tạo trung cấp kế toán thực hành, đào tạo kỹ năng thực hành nghề kế toán cho người học. Sau khi học xong người học thực hiện được các nhiệm vụ kế toán tại doanh nghiệp: Lập, phân loại chứng từ, luân chuyển chứng từ kế toán; Hạch toán các nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền, tiền lương và các khoản trích theo lương, vật tư, tài sản cố định, tập hợp, phân bổ chi phí, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ, xác định được kết quả kinh doanh; Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, phần mềm khai báo thuế.

► Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng trung cấp kế toán thực hành và có khả năng đảm nhiệm các công việc kế toán: 


- Kế toán vốn bằng tiền (thu – chi)

- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, 

- Kế toán bán hàng; 

- Kế toán công nợ; 

- Kế toán tài sản cố định; 

- Kế toán kho; 

- Kế toán tổng hợp tại các doanh nghiệp sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ, các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Thông tin tuyển sinh