Kế toán

Kế toán lao động, tiền lương

Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng cử nhân kế toán xây dựng thực hành và có khả năng đảm nhiệm các công việc kế toán và dự toán.

Đối với vị trí kế toán viên: Thực hiện thành thạo các phần hành kế toán nói chung và kế toán xây dựng nói riêng (Kế toán vốn bằng tiền (thu – chi), Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, Kế toán bán hàng; Kế toán công nợ; Kế toán tài sản cố định; Kế toán kho; Kế toán tổng hợp); Kiểm tra chi phí vật tư, nhân công, máy thi công... sử dụng theo định mức, hạch toán chi tiết chi phí theo từng công trình, hạng mục công trình, tính được giá trị sản phẩm xây lắp dở dang, giá thành công trình xây dựng.

Đối với vị trí cán bộ dự toán: Lập dự toán công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, theo dõi việc thanh toán, quyết toán và tính kết quả của từng hợp đồng xây dựng tại các phòng chuyên môn và các tổ đội thi công của các doanh nghiệp xây lắp và ban quản lý dự án.

Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng cử nhân thực hành kế toán lao động tiền lương và có khả năng đảm nhiệm các công việc kế toán – lao đông tiền lương;

Đối với vị trí kế toán viên: làm các công việc kế toán vốn bằng tiền (thu – chi), Kế toán thuế; Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, Kế toán bán hàng; Kế toán công nợ; Kế toán tài sản cố định; Kế toán kho; Kế toán tổng hợp tại phòng kế toán của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Đối với vị trị cán bộ chế độ lao động, tiền lương: làm các công việc liên quan tới chính sách lao động tiền lương tại các phòng hành chính - tổ chức, phòng lao động tiền lương của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Kế toán xây dựng

Chương trình đào tạo cử nhân kế toán xây dựng, đào tạo kỹ năng thực hành nghề kế toán xây dựng cho người học. Sau khi học xong người học thực hiện được các nhiệm vụ kế toán và dự toán tại doanh nghiệp.

Đối với công tác kế toán: Lập, phân loại chứng từ, luân chuyển chứng từ kế toán; Hạch toán các nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền, tiền lương và các khoản trích theo lương, vật tư, tài sản cố định, tập hợp, phân bổ chi phí, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ, xác định được kết quả kinh doanh; Sử dụng thành thạo Excel trong kế toán, phần mềm kế toán, phần mềm khai báo thuế

Đối với công tác dự toán: Đọc, hiểu được bản vẽ, tính được khối lượng xây lắp công trình, hạng mục công trình; Lập được dự toán công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thực hiện thanh toán, quyết toán khối lượng công trình, hạng mục công trình xây dựng hoàn thành.

Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng cử nhân kế toán xây dựng thực hành và có khả năng đảm nhiệm các công việc kế toán và dự toán.

Đối với vị trí kế toán viên: Thực hiện thành thạo các phần hành kế toán nói chung và kế toán xây dựng nói riêng (Kế toán vốn bằng tiền (thu – chi), Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, Kế toán bán hàng; Kế toán công nợ; Kế toán tài sản cố định; Kế toán kho; Kế toán tổng hợp); Kiểm tra chi phí vật tư, nhân công, máy thi công... sử dụng theo định mức, hạch toán chi tiết chi phí theo từng công trình, hạng mục công trình, tính được giá trị sản phẩm xây lắp dở dang, giá thành công trình xây dựng.

Đối với vị trí cán bộ dự toán: Lập dự toán công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, theo dõi việc thanh toán, quyết toán và tính kết quả của từng hợp đồng xây dựng tại các phòng chuyên môn và các tổ đội thi công của các doanh nghiệp xây lắp và ban quản lý dự án.

Kế toán tổng hợp

► Chương trình đào tạo cử nhân kế toán thực hành, đào tạo kỹ năng thực hành nghề kế toán cho người học. Sau khi học xong người học thực hiện được các nhiệm vụ kế toán tại doanh nghiệp như: Lập, phân loại chứng từ, luân chuyển chứng từ kế toán, nhận biết chứng từ hợp lệ và không hợp lệ; Hạch toán các nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền, tiền lương và các khoản trích theo lương, vật tư, tài sản cố định, tập hợp, phân bổ chi phí, tính giá thành sản phẩm, dịch vụ, xác định được kết quả kinh doanh; Sử dụng thành thạo Excel trong kế toán, phần mềm kế toán, phần mềm khai báo thuế.


► Sau khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng cử nhân kế toán thực hành và có khả năng đảm nhiệm các công việc kế toán:

- Kế toán vốn bằng tiền (thu - chi), Kế toán thuế;

- Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương, Kế toán bán hàng;

- Kế toán công nợ; Kế toán tài sản cố định;

- Kế toán kho;

- Kế toán tổng hợp tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Thông tin tuyển sinh