Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Thiết kế và thi công đường đô thị

► Chuyên ngành Thiết kế và thi công đường đô thị đào tạo người kỹ sư thực hành có kiến thức, kỹ năng về thiết kế, thi công, nghiệm thu, giám sát, lập dự toán, hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh toán đối với công trình đường đô thị một cách chính xác và kịp thời. Ngoài ra, sinh viên còn được rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng, phẩm chất và thái độ cần thiết để trở thành người kỹ sư thực hành thiết kế và thi công đường đô thị chuyên nghiệp trong tương lai.


► Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Thiết kế và thi công đường đô thị rất phong phú, với những vị trí việc làm sau:

- Cán bộ thiết kế công trình giao thông đô thị;

- Cán bộ giám sát thi công công trình giao thông đô thị;

- Cán bộ dự toán và thanh toán;

- Cán bộ thi công công trình giao thông đô thị.

Kỹ thuật hạ tầng đô thị

► Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị đào tạo người kỹ sư thực hành có kiến thức, kỹ năng về thiết kế, triển khai thi công, kiểm tra, giám sát và nghiệm thu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, lập dự toán, hồ sơ hoàn công và thanh toán một cách chính xác và hiệu quả. Ngoài ra, sinh viên còn được rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng, phẩm chất và thái độ cần thiết để trở thành người kỹ sư kỹ thuật hạ tầng chuyên nghiệp trong tương lai.


► Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị rất phong phú, với những vị trí việc làm sau:

- Cán bộ kỹ thuật thi công;

- Cán bộ giám sát thi công;

- Cán bộ dự toán và thanh toán;

-  Công chức quản lý hạ tầng đô thị.

Xây dựng công trình hạ tầng nông thôn

► Chuyên ngành Xây dựng công trình hạ tầng nông thôn đào tạo người kỹ sư thực hành có kiến thức, kỹ năng về triển khai thi công, giám sát và nghiệm thu, lập dự toán, hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh toán đối với các công trình kỹ thuật hạ tầng nông thôn chính xác và hiệu quả. Ngoài ra, sinh viên còn được rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng, phẩm chất và thái độ cần thiết để trở thành người kỹ sư  thực hành chuyên nghiệp trong tương lai.


► Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành xây dựng công trình hạ tầng nông thôn rất phong phú, với những vị trí việc làm sau:

- Cán bộ kỹ thuật thi công;

- Cán bộ giám sát thi công;

-  Công chức quản lý hạ tầng kỹ thuật nông thôn. 

Thông tin tuyển sinh