Công nghệ kỹ thuật nội thất và điện nước công trình

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NỘI THẤT VÀ ĐIỆN NƯỚC CÔNG TRÌNH

Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật nội thất và điện nước công trình sẽ trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết phục vụ cho: công tác quản lý chất lượng thi công nội thất và điện nước công trình; tổ chức và triển khai thi công nội thất và điện nước công trình; đo bóc khối lượng và lập dự toán công trình xây dựng phần nội thất và điện nước; giám sát công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên các công trường xây dựng.

► Cơ hội nghề nghiệp cho các học sinh sau khi tốt nghiệp với bằng trung cấp, đảm nhiệm các vị trí:


- Kỹ thuật đội chuyên thi công nội thất và điện nước công trình trong các doanh nghiệp xây dựng;

- Cán bộ kỹ thuật trong các ban quản lý dự án phù hợp với chuyên môn đào tạo;

- Nhân viên trong các bộ phận quản lý chuyên môn thuộc cơ quan quản lý nhà nước các cấp theo quy định;

- Tự tổ chức tổ/nhóm thợ thực hiện các công việc của nghề xây dựng.

Thông tin tuyển sinh